Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez SellerSwitch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 61/10, (dalej: „SellerSwitch”) oraz sposób ich przetwarzania. Akceptacja Regulaminu świadczenia usług(i) przez SellerSwitch oznacza akceptację Polityki Prywatności

 1. SellerSwitch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-031 Warszawa przy Al. Jana Pawła II 61/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000627045, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272774712, jest administratorem Pana/Pani danych osobowych
 2. Dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana lub z publicznie dostępnych źródeł (w szczególności stron internetowych powiązanych z Pani/Pana działalnością zawodową)
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, albowiem jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” – SellerSwitch Sp. z o.o, niezbędnym do wykonywania przezeń jego działalności zgodnie z należytymi standardami.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia przez Panią/Pana działalności zawodowej lub do czasu wyrażenia sprzeciwu.
 5. Informujemy o prawie wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne (Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zaś od 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (SellerSwitch Sp. z o.o) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: kontakt@sellerswitch.com
 7. SellerSwitch stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości usługi świadczonej przez SellerSwitch dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego SellerSwitch do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.
 8. SellerSwitch stosuje – dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. „Stałe” cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 9. SellerSwitch stosuje:
  1. „niezbędne” cookie tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,
  2. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług
  3. „wydajnościowe” cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług,
  4. „funkcjonalne” cookie tj. umożliwiające utrwalenie („zapamiętanie”) wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,
  5. „reklamowe” cookie tj. umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.
 10. SellerSwitch gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek, może je jednak udostępniać osobom trzecim – aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym
 11. SellerSwitch informuje, że cookie mogą pochodzić również od osób trzecich np. podmiotów realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców.
 12. Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.
 13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.
 14. Oprócz plików cookie, SellerSwitch używa również innych technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z świadczonych usług, np. technologii Local Storage, która służy do przechowywania danych w wydzielonej części pamięci przeglądarki lub innych dodatkowych modułach rozszerzających możliwości funkcjonalne przeglądarki (tzw. wtyczkach). Co do zasady technologia Local Storage zbliżona jest w swoim działaniu i funkcji do plików cookie, z tą wszakże różnicą, że w przeciwieństwie do plików cookie przechowywanie danych w Local Storage ma charakter długotrwały tzn. nie mają one określonego czasu ważności. Ponadto dane przechowywane w Local Storage nie są wysyłane z urządzenia końcowego do serwera w sposób automatyczny, tak jak to ma miejsce w przypadku plików cookie lecz mogą być jedynie pobierane za pośrednictwem strony internetowej, przez którą zostały wcześniej zapisane.
 15. Wykorzystując narzędzia udostępniane w ramach każdej z dostępnych na rynku przeglądarek można w każdym czasie z poziomu ustawień w zakresie prywatności, dokonać zmiany ustawień dotyczących zarówno plików cookie jak i innych technologii służących do przechowywania danych (w tym również technologii Local Storage), w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach poszczególnych przeglądarek i wtyczek, ewentualnie – w zależności od wykorzystanej technologii i narzędzia – informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania poszczególnych przeglądarek i wtyczek. Zmiana ustawień może jednak powodować pewne utrudnienia w korzystaniu z Usługi lub jej poszczególnych funkcjonalności.
 16. SellerSwitch umożliwia także dostęp do aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie. Informacje zbierane przez SellerSwitch po włączeniu aplikacji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności. Informacje zbierane przez dostawcę takiej aplikacji są objęte polityką prywatności osoby trzeciej.
 17. Ponadto SellerSwitch może wykorzystywać gromadzone dane:
  1. do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonej usługi, jak również w celu jej doskonalenia;
  2. do tworzenia nowych usług;
  3. do ochrony praw SellerSwitch;
  4. jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez SellerSwitch albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 18. SellerSwitch gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:
  1. obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw SellerSwitch lub rozstrzyganiu sporów; lub
  2. użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
 19. SellerSwitch zastrzega jednak, że:
  1. dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których SellerSwitch wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności np. rozliczanie lub wysyłanie nagród w konkursach. SellerSwitch dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  2. dane, inne niż dane osobowe, w tym pliki cookie, mogą zostać udostępnione osobom trzecim – aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym SellerSwitch;
  3. dane osobowe oraz dane, inne niż dane osobowe, mogą zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku korzystania przez użytkownika z aplikacji udostępnionych przez osoby trzecie, o czym użytkownik jest informowany przed przystąpieniem do korzystania z danej aplikacji. Przekazanie danych z systemu teleinformatycznego SellerSwitch następuje w takim przypadku na żądanie i ryzyko użytkownika.

Bezpieczeństwo danych osobowych

SellerSwitch stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez SellerSwitch danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze SellerSwitch dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez SellerSwitch. SellerSwitch regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. SellerSwitch współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

Zmiany Polityki Prywatności

Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których SellerSwitch będzie informować.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności SellerSwitch prosi o kontakt poprzez formularz kontaktowy.